არ ვიცით, საჯარო დაწესებულებისგან გამოგზავნილი პასუხი შეიცავს ინფორმაციას თუ არა – თუ ხარ მომხმარებელი - ანა, გთხოვ გაიარე ავტორიზაცია და განაახლე სტატუსი.

დანაშაულის სტატისტიკა

ვუცდით მომხმარებელს - ანა, რომ ბოლო პასუხები წაიკითხოს და მათი სტატუსი განაახლოს.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების შინაგან საქმეთა სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
2020 -წლიდან 2022 წლამდე პერიოდში (ცალ-ცალკე) საქართველოს მასშტაბით დაფიქსირებული დანაშაულის სტატისტიკა შემდეგი დანაშაულის მიხედვით :

ქალთა მიმართ დაფიქსირებული ძალადობის შესახებ;

განზრახ მკვლელობა;

მკვლელობის მცდელობა;

ქურდობა;

გამოძალვა;

მექრთამეობა;

ყაჩაღობა; (მათ შორის: განსაკუთრებით მძიმე ყაჩაღობა)

პატივისცემით,

ანა

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

1 თანდართული დოკუმენტი

წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი
დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება
შეიცავდეს კონფიდენციალურ ინფორმაციას.

თუ თქვენ არ წარმოადგენთ შეტყობინების ადრესატს, გთხოვთ: დაუყოვნებლივ
აცნობოთ აღნიშნული გამომგზავნს და დაუბრუნოთ ელექტრონული შეტყობინება; არ
გაამჟღავნოთ და არ გაავრცელოთ შეტყობინებისა და მისი დანართ(ებ)ის
შინაარსი; არ გადაიღოთ მათი ასლები და არ განახორციელოთ მასზე დაყრდნობით
სხვადასხვა ქმედება; წაშალეთ აღნიშნული შეტყობინება და მისი დანართ(ებ)ი
თქვენი სისტემიდან.

არ ვიცით, საჯარო დაწესებულებისგან გამოგზავნილი პასუხი შეიცავს ინფორმაციას თუ არა – თუ ხარ მომხმარებელი - ანა, გთხოვ გაიარე ავტორიზაცია და განაახლე სტატუსი.