არ ვიცით, საჯარო დაწესებულებისგან გამოგზავნილი პასუხი შეიცავს ინფორმაციას თუ არა – თუ ხარ მომხმარებელი - ლევან კვიწინაძე, გთხოვ გაიარე ავტორიზაცია და განაახლე სტატუსი.

ბოლო 10 წლის ავტოავარიების სტატისტიკა, მისამართების მიხედვით

ვუცდით მომხმარებელს - ლევან კვიწინაძე, რომ ბოლო პასუხები წაიკითხოს და მათი სტატუსი განაახლოს.

ლევან კვიწინაძე

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების შინაგან საქმეთა სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

ბოლო 10 წლის მანძილზე, 2012-2022 წლებში აღრიცხული საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების სია, cvs ფაილის სახით (ასევე მისაღებია Microsoft Excel ფაილის სახით), შემდეგი დეტალების მითითბით.

- თარიღი
- დაშავებულთა რაოდენობა
- გარდაცვლილთა რაოდენობა
- დაშავებულ არასრულწოლვან პირთა რაოდენობა
- გარდაცვლი არასრულწლოვან პირთა რაოდენობა
- საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევაში მონაწილე პირთა ჩამონათვალი (ავტომობილი, ქვეითი, ველოსიპედისტი, მოპედისტი, მოტოციკლისტი და სხვა)
- მისამართი (საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევაშის ადგილი)
- მუნიციპალიტეტი

პატივისცემით,

ლევან კვიწინაძე

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

1 თანდართული დოკუმენტი

წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი
დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება
შეიცავდეს კონფიდენციალურ ინფორმაციას.

თუ თქვენ არ წარმოადგენთ შეტყობინების ადრესატს, გთხოვთ: დაუყოვნებლივ
აცნობოთ აღნიშნული გამომგზავნს და დაუბრუნოთ ელექტრონული შეტყობინება; არ
გაამჟღავნოთ და არ გაავრცელოთ შეტყობინებისა და მისი დანართ(ებ)ის
შინაარსი; არ გადაიღოთ მათი ასლები და არ განახორციელოთ მასზე დაყრდნობით
სხვადასხვა ქმედება; წაშალეთ აღნიშნული შეტყობინება და მისი დანართ(ებ)ი
თქვენი სისტემიდან.

არ ვიცით, საჯარო დაწესებულებისგან გამოგზავნილი პასუხი შეიცავს ინფორმაციას თუ არა – თუ ხარ მომხმარებელი - ლევან კვიწინაძე, გთხოვ გაიარე ავტორიზაცია და განაახლე სტატუსი.