არასრულწლოვანთა მკვლელობის სტატისტიკა საქართველოში

ნაწილობრივ წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით,

შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

არასრულწლოვანთა მკვლელობის სტატისტიკა საქართველოში 2012 წლიდან დღემდე შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:

- სად დაფიქსრდა მკვლელობის ყველაზე მეტი შემთხვევა?
- სად დაფიქსრიდა მკვლელობის ყველაზე ნაკლები შემთხვევა?
- გაიზარდა თუ შემცირდა ეს მაჩვენებელი გასულ წლებთან შედარებით?
- როგორ არის გადანაწილებული ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით?
- როგორ არის გადანაწილებული სქესის მიხედვით?

გმადლობთ წინასწარ.
პატივისცემით, ანი ხარშილაძე

განმცხადებელი:
სახელი: ანი ხარშილაძე, პ/ნ: 35001120864
მისამართი: ა.ყაზბეგის 10.
ტელეფონი: 598 516 515

განცხადების წარდგენის თარიღი: 26 მარტი, 2022

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

1 თანდართული დოკუმენტი

წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი
დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება
შეიცავდეს კონფიდენციალურ ინფორმაციას.

თუ თქვენ არ წარმოადგენთ შეტყობინების ადრესატს, გთხოვთ: დაუყოვნებლივ
აცნობოთ აღნიშნული გამომგზავნს და დაუბრუნოთ ელექტრონული შეტყობინება; არ
გაამჟღავნოთ და არ გაავრცელოთ შეტყობინებისა და მისი დანართ(ებ)ის
შინაარსი; არ გადაიღოთ მათი ასლები და არ განახორციელოთ მასზე დაყრდნობით
სხვადასხვა ქმედება; წაშალეთ აღნიშნული შეტყობინება და მისი დანართ(ებ)ი
თქვენი სისტემიდან.