მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების შინაგან საქმეთა სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

საქართველოში 2019-2022 წლებში არასრულწლოვანთა მიერ ჩადენილი სისხლის სამართლის დანაშაულების სტატისტიკა შემდეგი პარამეტრებით:

- არასრულწლოვანთა მიერ ჩადენილი დანაშაულების რაოდენობა (2019 წლიდან)
- არასრულწლოვანთა მიერ ჩადენილი დანაშაულების სახეები;
- არასრულწლოვნების განაწილება სქესისა და ასაკის მიხედვით;

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ელექტრონული ფორმატით (Excel)

პატივისცემით,

ნინი

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

1 თანდართული დოკუმენტი

წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი
დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება
შეიცავდეს კონფიდენციალურ ინფორმაციას.

თუ თქვენ არ წარმოადგენთ შეტყობინების ადრესატს, გთხოვთ: დაუყოვნებლივ
აცნობოთ აღნიშნული გამომგზავნს და დაუბრუნოთ ელექტრონული შეტყობინება; არ
გაამჟღავნოთ და არ გაავრცელოთ შეტყობინებისა და მისი დანართ(ებ)ის
შინაარსი; არ გადაიღოთ მათი ასლები და არ განახორციელოთ მასზე დაყრდნობით
სხვადასხვა ქმედება; წაშალეთ აღნიშნული შეტყობინება და მისი დანართ(ებ)ი
თქვენი სისტემიდან.