დეტალები მოთხოვნისთვის “საქართველოს საპატრიარქოსთვის გადაცემული ტყეების სტატისტიკა

მოქმედებების ისტორია

მოცემული ცხრილი აღნიშნავს მოთხოვნის ირგვლივ განხორციელებული მოქმედებების ისტორიას პორტალზე Askgov.ge. ცხრილის გამოყენება შეიძლება იმის გასარკვევად, თუ რა სისწრაფით პასუხობდნენ საჯარო დაწესებულებები მოთხოვნებს, რამდენი განაცხადი მოითხოვდა პასუხს საფოსტო მომსახურებით და ა.შ.

ფრთხილად! ამ მონაცემების კეთილსინდისიერი გამოყენებისთვის, დაგჭირდება ცოდნა მომხმარებელთა კარგი ქცევის შესახებ, საიტზე Askgov.ge. ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ ვინ და როგორ ახდენს მოთხოვნების კატეტგორიზაციას, არ არის უშუალო და მოსალოდნელია შეცდომები მონაცემთა ანალიზში. ინფორმაციის გამოყენებისთვის, დაგჭირდება საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ კანონმდებლობის ცოდნაც. ამასთან, მონაცემთა ანალიზი მოითხოვს ელიტური სტატისტიკოსის ჩარევასაც. გთხოვ დაგვიკავშირდი დამატებითი შეკითხვების არსებობის შემთხვევაში.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
91  sent  2021-11-20 15:26:12 UTC  waiting_response  2021-11-20 15:26:12 UTC  waiting_response  outgoing  
161  overdue  2021-12-04 00:00:00 UTC         
189  response  2021-12-15 10:29:16 UTC    2021-12-15 10:49:25 UTC  partially_successful  incoming  
190  followup_sent  2021-12-15 10:47:06 UTC        outgoing  
191  status_update  2021-12-15 10:49:25 UTC  partially_successful  2021-12-15 10:49:25 UTC  partially_successful   
2320  edit  2022-06-16 00:45:06 UTC         
2321  edit  2022-06-16 00:45:06 UTC         
2322  edit  2022-06-16 00:45:06 UTC         
2323  edit  2022-06-16 00:45:06 UTC         
2324  edit  2022-06-16 00:45:06 UTC         
26432  edit  2023-12-16 01:45:06 UTC         
26433  edit  2023-12-16 01:45:06 UTC         
26434  edit  2023-12-16 01:45:06 UTC         
26435  edit  2023-12-16 01:45:07 UTC         
26436  edit  2023-12-16 01:45:07 UTC         
26437  edit  2023-12-16 01:45:07 UTC         
26438  edit  2023-12-16 01:45:07 UTC         
26439  edit  2023-12-16 01:45:07 UTC         
26440  edit  2023-12-16 01:45:07 UTC         
26441  edit  2023-12-16 01:45:07 UTC         

ცხრილში described აღნიშნავს მომხმარებლის მიერ განცხადების სტატუსის არჩევას და უკანასკნელ მოქმედებას. calculated კი პორტალის Askgov.ge მიერ ჯამდება იმ შუალედური მოქმედებების საჩვენებლად, რომლებსაც მომხმარებელმა ზუსტი აღწერა არ მიანიჭა. მეტი ინფორმაციისთვის, გაეცანი პრაქტიკულ რჩევებს.

კომპიუტერისთვის წაკითხვადი ფორმატიის მიღება შესაძლებელია JSON-ის გვერდის მეშვეობით. მეტი ინფორმაციისთვის, გაეცანი API-ის ინსტრუქციებს.