დეტალები მოთხოვნისთვის “2022 წლის დასაქმების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გორის მუნიციპალიტეტში დასაქმებულ სოციალურად დაუცველ პირთა რაოდენობა

მოქმედებების ისტორია

მოცემული ცხრილი აღნიშნავს მოთხოვნის ირგვლივ განხორციელებული მოქმედებების ისტორიას პორტალზე Askgov.ge. ცხრილის გამოყენება შეიძლება იმის გასარკვევად, თუ რა სისწრაფით პასუხობდნენ საჯარო დაწესებულებები მოთხოვნებს, რამდენი განაცხადი მოითხოვდა პასუხს საფოსტო მომსახურებით და ა.შ.

ფრთხილად! ამ მონაცემების კეთილსინდისიერი გამოყენებისთვის, დაგჭირდება ცოდნა მომხმარებელთა კარგი ქცევის შესახებ, საიტზე Askgov.ge. ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ ვინ და როგორ ახდენს მოთხოვნების კატეტგორიზაციას, არ არის უშუალო და მოსალოდნელია შეცდომები მონაცემთა ანალიზში. ინფორმაციის გამოყენებისთვის, დაგჭირდება საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ კანონმდებლობის ცოდნაც. ამასთან, მონაცემთა ანალიზი მოითხოვს ელიტური სტატისტიკოსის ჩარევასაც. გთხოვ დაგვიკავშირდი დამატებითი შეკითხვების არსებობის შემთხვევაში.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
5956  sent  2022-09-08 08:50:56 UTC  waiting_response  2022-09-08 08:50:56 UTC  waiting_response  outgoing  
5987  response  2022-09-08 10:04:44 UTC        incoming  
5993  followup_sent  2022-09-08 10:52:18 UTC        outgoing  
6000  response  2022-09-08 11:32:40 UTC    2023-02-11 13:11:43 UTC  rejected  incoming  
6085  status_update  2022-09-09 12:49:02 UTC  waiting_response  2022-09-09 12:49:02 UTC  waiting_response   
6536  overdue  2022-09-23 00:00:00 UTC         
6902  very_overdue  2022-10-07 00:00:00 UTC         
9131  status_update  2023-02-11 13:11:43 UTC  rejected  2023-02-11 13:11:43 UTC  rejected   
20712  edit  2023-08-12 00:45:06 UTC         
20713  edit  2023-08-12 00:45:07 UTC         
20714  edit  2023-08-12 00:45:07 UTC         
20715  edit  2023-08-12 00:45:07 UTC         
20716  edit  2023-08-12 00:45:07 UTC         
20717  edit  2023-08-12 00:45:07 UTC         
20718  edit  2023-08-12 00:45:07 UTC         
20719  edit  2023-08-12 00:45:07 UTC         

ცხრილში described აღნიშნავს მომხმარებლის მიერ განცხადების სტატუსის არჩევას და უკანასკნელ მოქმედებას. calculated კი პორტალის Askgov.ge მიერ ჯამდება იმ შუალედური მოქმედებების საჩვენებლად, რომლებსაც მომხმარებელმა ზუსტი აღწერა არ მიანიჭა. მეტი ინფორმაციისთვის, გაეცანი პრაქტიკულ რჩევებს.

კომპიუტერისთვის წაკითხვადი ფორმატიის მიღება შესაძლებელია JSON-ის გვერდის მეშვეობით. მეტი ინფორმაციისთვის, გაეცანი API-ის ინსტრუქციებს.