ეს ინფორმაციის მოთხოვნაზე დანართის HTML ვერსიაა 'იჯარით გაცემული მიწები'.
9/7/2023
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
49ა ილია ჭავჭავაძის გამზირი 
0179 თბილისი, საქართველო 
ტელ:1420 
xxxx@xxxx.xxx.xx
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07 / 
სექტემბერი / 2023 .  
 
KA021706381574923
 
 
 
 14/48752
ნინო აფაქიძეს (პ/ნ 61001070685) 
 
 
მის: ქ. თბილისი, ნ. ყიფშიძე N 8;  
ელ.მის: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx 
 
 
 
თქვენი  განცხადების  (სსიპ-სახელმწიფო  ქონების  ეროვნულ  სააგენტოში  რეგისტრაციის  N118408/09;
31.08.2023წ.)  პასუხად  გაცნობებთ,  რომ  სამცხე-ჯავახეთის  რეგიონის    სოფლებში  -  ოკამში,  გორელოვკაში,
კარწახსა  და  სამებაში  იჯარით  სარგებლობაში  გადაცემის  ამჟამინდელი  მოქმედი  ხელშეკრულებები
სააგენტოს მონიტორინგის ფარგლებში  არ გააჩნია. 
 
 
 
 
 
 
 
სსიპ-სახელმწიფო ქონების ეროვნული
ლალი ჭელიძე
სააგენტოს საჯარო ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე
პასუხისმგებელი პირი
file:///tmp/tomcat8-tomcat8-tmp/8c8936e3-8732-48cd-8905-56fe65ceb7eb.html
1/1