ეს ინფორმაციის მოთხოვნაზე დანართის HTML ვერსიაა 'გატაცებებისა და ბორდერიზაციის სტატისტიკა'.

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციის 
(დეპარტამენტი) საჯარო ინფორმაციის სამმართველოში 
დასაქმებულ მოსამსახურეთა რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია
წელი
რაოდენობა
2018
13
2019
12
2020
13
2021
14
2022 წლის  22 ივნისის 
13
მდგომარეობით