საქართველოს რამდენმა მოქალაქემ გადალახა საზღვარი რუსეთის ფედერაციის მიმართულებით

The request was successful.

მილანა

მოგესალმებით,

გთხოვთ, მომაწოდოთ სტატისტიკური ინფორმაცია საქართველოს რამდენმა მოქალაქემ გადალახა საქართველოს საზღვარი რუსეთის ფედერაციის მიმართულებით 2015-დან 2021 წლის ჩათვლით.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, მომაწოდოთ ელექტრონული ფორმატით (Excel, csv, xml და ა.შ.)

პატივისცემით,

მილანა

Ministry of Internal Affairs of Georgia

1 Attachment

წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი
დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება
შეიცავდეს კონფიდენციალურ ინფორმაციას.

თუ თქვენ არ წარმოადგენთ შეტყობინების ადრესატს, გთხოვთ: დაუყოვნებლივ
აცნობოთ აღნიშნული გამომგზავნს და დაუბრუნოთ ელექტრონული შეტყობინება; არ
გაამჟღავნოთ და არ გაავრცელოთ შეტყობინებისა და მისი დანართ(ებ)ის
შინაარსი; არ გადაიღოთ მათი ასლები და არ განახორციელოთ მასზე დაყრდნობით
სხვადასხვა ქმედება; წაშალეთ აღნიშნული შეტყობინება და მისი დანართ(ებ)ი
თქვენი სისტემიდან.