ოჯახური ძალადობის სტატისტიკა საქართველოში

სვეტლანა made this Freedom of Information request to Ministry of Internal Affairs of Georgia

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was partially successful.

სვეტლანა

მოგესალმებით,

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის გათვალისწინებით გთხოვთ გამომიგზავნოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია.

საქართველოში ოჯახური ძალადობის სტატისტიკა 2020 წლიდან 2022 წლის ჩათვლით. რაიონების დაყოფის მიხედვით, რამდენი შემთხვევა დასრულდა მათ შორის ფატალურად.

გთხოვთ გამომიგზავნოთ excelის ელექტრონული ფაილის მეშვეობით.

პატივისცემით,

სვეტლანა

Ministry of Internal Affairs of Georgia

1 Attachment

წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი
დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება
შეიცავდეს კონფიდენციალურ ინფორმაციას.

თუ თქვენ არ წარმოადგენთ შეტყობინების ადრესატს, გთხოვთ: დაუყოვნებლივ
აცნობოთ აღნიშნული გამომგზავნს და დაუბრუნოთ ელექტრონული შეტყობინება; არ
გაამჟღავნოთ და არ გაავრცელოთ შეტყობინებისა და მისი დანართ(ებ)ის
შინაარსი; არ გადაიღოთ მათი ასლები და არ განახორციელოთ მასზე დაყრდნობით
სხვადასხვა ქმედება; წაშალეთ აღნიშნული შეტყობინება და მისი დანართ(ებ)ი
თქვენი სისტემიდან.