მიუსაფარ ცხოველთა 2023 წლის სტატისტიკა

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Animal Monitoring Agency should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

მარიამი

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

საპროექტო ნაშრომისთვის მჭირდება მიუსაფარ ცხოველთა 2023 წლიდნ დღემდე, უახლესი სტატისტიკა, excel-ის ფორმატში.

პატივისცემით,

მარიამი