მარტოხელა მშობლებისთვის განკუთვნილი საშეღავათო პროგრამები

lana made this Freedom of Information request to Ministry of Education and Science of Georgia

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was refused by Ministry of Education and Science of Georgia.

მოგესალმებით,

გთხოვთ მომაწოდოთ ინფორმაცია, იმის შესახებ, თუ რა საშეღავათო დახმარებებსა და პროგრამებს სთავაზობს განათლების სამინისტრო მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე შვილებს.
ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით (Excel, csv, xml, pdf, word და ა.შ.).

პატივისცემით,

ლანა

PublicInfo, Ministry of Education and Science of Georgia

მოგესალმებით

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, განცხადება უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და შეიცავდეს:
ა) იმ ადმინისტრაციული ორგანოს დასახელებას, რომელსაც მიმართავს განმცხადებელი;
ბ) განმცხადებლის ვინაობასა და მისამართს;
გ) მოთხოვნას;
დ) განცხადების წარდგენის თარიღსა და განმცხადებლის ხელმოწერას.
ე) განცხადებაზე დართული საბუთების ნუსხას, მათი არსებობის შემთხვევაში.

show quoted sections