კიბერდანაშაულების სტატისტიკა

Jubo made this Freedom of Information request to Ministry of Internal Affairs of Georgia

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was partially successful.

მოგესალმებით,

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37, 38 და 40 მუხლების
თანახმად, გთხოვთ მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

სავარაუდოდ გარე აქტორების მიერ ჩადენილი კიბერდანაშაულების სტატისტიკა, ჩაშლილი დანაშაულების თარიღის, კიბერთავდასხმის ობიექტის და სავარაუდო წყაროს (დამნაშავის) მიხედვით, 2007 წლიდან დღემდე.

გთხოვთ, უშუალოდ მოთხოვნილი მონაცემები გამომიგზავნოთ, ნაცვლად პოლიციის ვებ-გვერდზე დანაშაულების სტატისტიკის ბმულისა.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული
ფორმატით (Excel, csv, xml, pdf, word და ა.შ.).

განცხადების ფორმა: https://drive.google.com/file/d/1Q_97X7S...

Ministry of Internal Affairs of Georgia

1 Attachment

წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი
დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება
შეიცავდეს კონფიდენციალურ ინფორმაციას.

თუ თქვენ არ წარმოადგენთ შეტყობინების ადრესატს, გთხოვთ: დაუყოვნებლივ
აცნობოთ აღნიშნული გამომგზავნს და დაუბრუნოთ ელექტრონული შეტყობინება; არ
გაამჟღავნოთ და არ გაავრცელოთ შეტყობინებისა და მისი დანართ(ებ)ის
შინაარსი; არ გადაიღოთ მათი ასლები და არ განახორციელოთ მასზე დაყრდნობით
სხვადასხვა ქმედება; წაშალეთ აღნიშნული შეტყობინება და მისი დანართ(ებ)ი
თქვენი სისტემიდან.