ჰომოფობიურ ნიადაგზე განხორციელებული დანაშაულის სტატისტიკა საქართველოში,

The request was partially successful.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების შინაგან საქმეთა სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

ვიკვლევ საქართველოში ჰომოფობიურ ნიადაგზე, სექსუალური უმცირესებოების(ლგბტქი პირების) წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულების სტატისტიკას. გთხოვთ მომაწოდოთ 2022-2023 წლის სტატისტიკა შემდეგი მაჩვენებლების მიხედვით

1) დანაშაულის ტიპი
2) დაზარალებულთა რიცხვი გენდერისა და ასაკის მიხედვით
3) რამდენი საქმე აღიძრა, აქედან რამდენი გაიხსნა ან შეწყდა გამოძიება,
4) ინფორმაცია დამნაშავეთა სასჯელის შესახებ

5) რამდენი მათგანში იკვეთებოდა ფიზიკური ზიანი ( თუ არსებობს ამის ცალკე სტატისტიკა)

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, მომაწოდოთ ელექტრონული ფორმატით (Excel, pdf)

პატივისცემით,

პატივისცემით,

თეონა

Ministry of Internal Affairs of Georgia

1 Attachment

წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი
დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება
შეიცავდეს კონფიდენციალურ ინფორმაციას.

თუ თქვენ არ წარმოადგენთ შეტყობინების ადრესატს, გთხოვთ: დაუყოვნებლივ
აცნობოთ აღნიშნული გამომგზავნს და დაუბრუნოთ ელექტრონული შეტყობინება; არ
გაამჟღავნოთ და არ გაავრცელოთ შეტყობინებისა და მისი დანართ(ებ)ის
შინაარსი; არ გადაიღოთ მათი ასლები და არ განახორციელოთ მასზე დაყრდნობით
სხვადასხვა ქმედება; წაშალეთ აღნიშნული შეტყობინება და მისი დანართ(ებ)ი
თქვენი სისტემიდან.