2022 წლის დასაქმების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გორის მუნიციპალიტეტში დასაქმებულ სოციალურად დაუცველ პირთა რაოდენობა

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Gori Municipality City Hall should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

2022 წლის დასაქმების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დასაქმებული სოციალურად დაუცველ პირთა რაოდენობა, ჩაშლილი შემდეგი ცვლადების მიხედვით :

- დასაქმებულის სქესი
- დასაქმებულის ასაკი
- დასაქმების სფერო
- ანაზღაურება

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული, excel-ის ფორმატით.

პატივისცემით,

მილანა ხუბუა

info, Gori Municipality City Hall

გთხოვთ  გამოგვიგზავნოთ პირადობის მოწმობის ასლი

პატივისცემით,

გორის მუნიციპალიტეტის მერია

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: მილანა <[მოთხოვნის #1041 ელ-ფოსტა]>
Sent: Thursday, September 8, 2022 12:50:55 PM
To: info
Subject: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - 2022 წლის დასაქმების სახელმწიფო
პროგრამის ფარგლებში გორის მუნიციპალიტეტში დასაქმებულ სოციალურად დაუცველ
პირთა რაოდენობა
 
გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე
პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

2022 წლის დასაქმების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დასაქმებული სოციალურად
დაუცველ პირთა რაოდენობა, ჩაშლილი შემდეგი ცვლადების მიხედვით :

- დასაქმებულის სქესი
- დასაქმებულის ასაკი
- დასაქმების სფერო
- ანაზღაურება

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული, excel-ის
ფორმატით.

პატივისცემით,

მილანა ხუბუა

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #1041 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის შესახებ,
რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია: [ელ-ფოსტა]
[1]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[2]http://askgov.ge/ka/help/officers

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
2. http://askgov.ge/ka/help/officers

ჩემ მიერ გამოგზავნილი წერილი აკმაყოფილებს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კანონით განსაზღვრულ ყველა მოთხოვნას. უფრო კონკრეტულად, სზაკ-ის 78-ე მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით, მომეთხოვება ჩემს განცხადებაში წარვადგინო:
ა) იმ ადმინისტრაციული ორგანოს დასახელება, რომელსაც მიმართავს განმცხადებელი;
ბ) განმცხადებლის ვინაობა და მისამართი;
გ) მოთხოვნა;
დ) განცხადების წარდგენის თარიღი და განმცხადებლის ხელმოწერა;
ე) განცხადებაზე დართული საბუთების ნუსხა, მათი არსებობის შემთხვევაში.
გთხოვთ, განმიმარტოთ, სზაკ-ის რომელი მუხლის საფუძველზე პირადობის მოწმობის ასლის გამოგზავნას.

პატივისცემით,
მილანა ხუბუა

info, Gori Municipality City Hall

1 Attachment

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად გორის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს მიღებული  აქვს  დადგენილება N29, 13.04.2018
"საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების წესისა და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ", 

გთხოვთ, გაეცნოთ და იმოქმედოთ შესაბამისად.

პატივისცემით,

გორის მუნიციპალიტეტის მერია

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: მილანა <[მოთხოვნის #1041 ელ-ფოსტა]>
Sent: Thursday, September 8, 2022 2:52:17 PM
To: info
Subject: Re: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - 2022 წლის დასაქმების სახელმწიფო
პროგრამის ფარგლებში გორის მუნიციპალიტეტში დასაქმებულ სოციალურად დაუცველ
პირთა რაოდენობა
 
ჩემ მიერ გამოგზავნილი წერილი აკმაყოფილებს საქართველოს ზოგადი
ადმინისტრაციული კანონით განსაზღვრულ ყველა მოთხოვნას. უფრო კონკრეტულად,
სზაკ-ის 78-ე მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით, მომეთხოვება ჩემს
განცხადებაში წარვადგინო:
        ა) იმ ადმინისტრაციული ორგანოს დასახელება, რომელსაც მიმართავს
განმცხადებელი;
           ბ) განმცხადებლის ვინაობა და მისამართი;
           გ) მოთხოვნა;
           დ) განცხადების წარდგენის თარიღი და განმცხადებლის ხელმოწერა;
           ე) განცხადებაზე დართული საბუთების ნუსხა, მათი არსებობის
შემთხვევაში.
გთხოვთ, განმიმარტოთ, სზაკ-ის რომელი მუხლის საფუძველზე პირადობის მოწმობის 
ასლის გამოგზავნას.

პატივისცემით,
მილანა ხუბუა

show quoted sections