ეს ინფორმაციის მოთხოვნაზე დანართის HTML ვერსიაა 'ტყის ხანძრების სტატისტიკა'.
N 11/5941
24/08/2022
5941-11-2-202208241455
         
           
საქართველოს მოქალაქეს 
ქალბატონ ელენე ნოდიას
ქალბატონო ელენე,
2022  წლის  15  აგვისტოს  N16936/11  წერილის  პასუხად,  წარმოგიდგენთ  სსიპ  ეროვნულ  სატყეო 
სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებულ სახელმწიფო ტყის ტერიტორიაზე 2007 – 2022 წლებში 
დაფიქსირებული ტყის ხანძრების სტატისტიკურ მონაცემებს. ასევე გაცნობებთ, რომ 2022 წლის 
მდგომარეობით ნახანძრალი ფართობების აღდგენა განხორციელდა ბაკურიანის სატყეო უბნის 
წაღვერის სატყეოსა და ბორჯომის სატყეო უბნის ჩარხისწყლის სატყეოს ტერიტორიებზე, ჯამში 
148 ჰა ფართობზე. ასევე, ამბროლაურის სატყეო უბნის სხვავას სატყეოს ნახანძრალ ფართობის 3,9 
ჰა-ზე  განხორციელდა  ბუნებრივი  განახლების  ხელშეწყობის  ღონისძიება.  რაც  შეეხება 
სახელმწიფო  ტყის  სხვა  ნახანძრალ  ფართობებს,  მიმდინარეობს  ბუნებრივი  თვითგანახლების 
პროცესები, რომლებზეც ხორციელდება მუდმივი მონიტორინგი, და, საჭიროების შემთხვევაში, 
მოხდება დამატებითი ღონისძიებების განხორციელება.
ანართი: 1 ფაილი
პატივისცემით, 


ირაკლი მუკნიაშვილი
სააგენტოს უფროსი