ეს ინფორმაციის მოთხოვნაზე დანართის HTML ვერსიაა 'ოჯახური ძალადობის სტატისტიკა საქართველოში'.

*MIA62201507121*
MIA 6 22 01507121
06/06/2022
ელექტრონული ფოსტის მისამართი:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
 
 
 
2022  წლის  №1502553  განცხადების  პასუხად  გაცნობებთ,  რომ  განცხადებით  მოთხოვნილი
სტატისტიკური  ინფორმაცია,  საქართველოს  შინაგან  საქმეთა  სამინისტროს  (შემდგომში  -
სამინისტრო)  კომპეტენციისა  და  აღრიცხვიანობის  ფარგლებში,  შეგიძლიათ  იხილოთ
სამინისტროს  ოფიციალურ  ვებგვერდზე  www.info.police.ge  (https://info.police.ge/page?id=102),
სადაც პერიოდულად ქვეყნდება შესაბამისი სტატისტიკური მონაცემები.
 
 
 
 
ადმინისტრაცია (დეპარტამენტი)
საჯარო ინფორმაციის სამმართველოს უფროსი
 თამთა ჩალაძე