ეს ინფორმაციის მოთხოვნაზე დანართის HTML ვერსიაა '2008 წლის ომში დაღუპულთა და დაჭრილთა რაოდენობა'.

*MIA22200980358*
MIA 2 22 00980358
13/04/2022
მოქალაქე თეონა თომაშვილს
ელექტრონული ფოსტის მისამართი:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
 
 
 
ქალბატონო თეონა,
 
2022  წლის  №970743  წერილის  პასუხად  გაცნობებთ,  რომ  საქართველოს  შინაგან  საქმეთა
სამინისტროს  საინფორმაციო-ანალიტიკურ  დეპარტამენტში  სტატისტიკური  მონაცემების
დამუშავება  წარმოებს  საქართველოს  სისხლის  სამართლის  კოდექსის  მუხლების  და  არა
სისხლის სამართლის დანაშაულის გარემოებათა მიხედვით.
 
დამატებით  გაცნობებთ,  რომ  საქართველოს  მასშტაბით  რეგისტრირებული  დანაშაულის
შესახებ ინფორმაცია განთავსებულია სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე - info.police.ge
(https://info.police.ge/page?id=115), სადაც პერიოდულად ქვეყნდება შესაბამისი სტატისტიკური
მონაცემები.
 
 
პატივისცემით,
 
ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) უფროსის
მოადგილე
თათია ცეცხლაძე