ეს ინფორმაციის მოთხოვნაზე დანართის HTML ვერსიაა 'კიბერდანაშაულების სტატისტიკა'.

*MIA42200944323*
MIA 4 22 00944323
11/04/2022
ელექტრონული ფოსტის მისამართი:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
 
 
 
 
 
2022  წლის  №943345  განცხადების  პასუხად  გაცნობებთ,  რომ  საქართველოს  მასშტაბით
რეგისტრირებული  დანაშაულის  შესახებ  ინფორმაცია,  კომპეტენციისა  და  აღრიცხვიანობის
ფარგლებში, შეგიძლიათ იხილოთ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ
ვებგვერდზე  www.info.police.ge  (https://info.police.ge/page?id=115),  სადაც  პერიოდულად
ქვეყნდება შესაბამისი სტატისტიკური მონაცემები.
 
 
 
 
ადმინისტრაცია (დეპარტამენტი)
საჯარო ინფორმაციის სამმართველოს უფროსი
 თამთა ჩალაძე