ეს ინფორმაციის მოთხოვნაზე დანართის HTML ვერსიაა 'დმანისის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებზეც სამუშაოები ხელმეორედ ჩატარდა, დაშვებული ხარვეზების გამო'.

ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე
წერილის ნომერი: 108-1082312817  
პირადი ნომერი: 01017051105
თარიღი: 08/05/2023
მისამართი: საქართველო, ქალაქი თბილისი, ლადო ასათიანის ქუჩა,
N 15
მოქალაქე ანა მაღლაკელიძეს
ელფოსტა: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
ქალბატონო ანა,
დმანისის  მუნიციპალიტეტის  მერიაში  მიმდინარე  წლის  24  აპრილს  შემოსული  (რეგისტრაციის  ნომერი
საქმე  N:  N:19/108231149-01  )  თქვენი  2023  წლის  23  აპრილის  წერილის  პასუხად  სადაც  ითხოვთ
ინფორმაციას  2013-2023  წლებში  განხორციელებული  სარეაბილიტაციო  ან  სამშენებლო  პროექტების
შესახებ  ინფორმაციის  მიწოდებას,  რომელთა  უხარისხოდ  შესრულების  გამოც,  ახლიდან  გახდა  საჭირო
სამუშაოების წარმოება. გიგზავნით ინფორმაციას მოთხოვნის შესაბამისად.
გამოყენებულია კვალიფიციური
კობა მურადაშვილი
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი
დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია-მერი