საჯარო დაწესებულება

დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო

5 მოთხოვნა
ბავშვთა გაშვილების შემთხვევათა სტატისტიკა მოგესალმებით, გეგზავნებათ პასუხი თქვენს განცხადებაზე. სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო...
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
ბავშვთა გაშვილების შემთხვევათა სტატისტიკა მოგესალმებით, გეგზავნებათ პასუხი თქვენს განცხადებაზე. სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო...
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?