ეს ინფორმაციის მოთხოვნაზე დანართის HTML ვერსიაა 'სტატისკიტა რუსეთის მოქალაქეების მიერ საქართველოს საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებით'.

*MIA62201609407*
MIA 6 22 01609407
15/06/2022
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
 
 
2022 წლის №1592996 განცხადების პასუხად გაცნობებთ, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს  (შემდგომში  -  სამინისტრო)  კომპეტენციისა  და  აღრიცხვიანობის  ფარგლებში,
სტატისტიკა 
შეგიძლიათ 
იხილოთ 
სამინისტროს 
ოფიციალურ 
ვებგვერდზე
www.info.police.ge  (https://info.police.ge/page?id=94),  სადაც  პერიოდულად  ქვეყნდება
შესაბამისი სტატისტიკური მონაცემები.
ადმინისტრაცია (დეპარტამენტი)
საჯარო ინფორმაციის სამმართველოს უფროსი
 თამთა ჩალაძე